שאלוני ביקורת פנימית בנושאי הגברת הבטיחות בדרכים

After the auditors are done with your business, you can have some fun playing your favorite games at Australian online casinos.

500018לשכת המבקרים הפנימיים ישראל, בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הכריזה על פרויקט כלל-ארצי, שתכליתו הגברת הבטיחות בדרכם ומניעת תאונות בדרכים. המבקרים הפנימיים של אירגונים מכל מגזרי המשק במדינה, קיבלו על עצמם לכלול בתוכנית העבודה לשנת 2000 עריכת ביקורות או בדיקות מעקב (אחר ביקורות קודמות) בנושאי הגברת הבטיחות.

בלשכת המבקרים הפנימיים הוקם צוות להכנת שאלונים וקווים מנחים לעריכת הביקורות בתחום נכבד וחשוב זה, בהשתתפותם של מר עדי שביט – מבקר שירותי בריאות כללית, נשיא לשעבר ויו”ר המועצה המקצועית של הלשכה – יו”ר הצוות, והחברים בו: הגב’ שלומית רובין, עו”ד – מבקרת עיריית ירושלים; ד”ר רון אבני – מבקר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מר אפרים אדלמן – מרכז ביקורת, משרד מבקר שירותי בריאות כללית; מר אורי כנרתי – המבקר הפנימי של מחלקת עבודות ציבוריות (מע”צ) משרד התחבורה; מר ישראל ליבוביץ – מבקר פנים ראשי – אגד – אגודה שתופית לתחבורה בישראל בע”מ; מר ארנון פורת – מבקר הפנים של חב’ אבנר – איגוד לביטוח נפגעי רכב בע”מ; ורס”ן בני בוים – קצין בטיחות בדרכים בצה”ל.

הצוות – לאחר שנועץ עם שורה נכבדה של יועצים מקרב ראשי יחידות ביקורת פנימית בארץ, ולאחר שבא גם בדברים עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועם מכון התקנים הישראלי – הכין שני שאלוני ביקורת בנושא הנדון: “שאלון מס’ 1/2000 – שאלון ביקורת כלל-מערכתית בנושא הגברת הבטיחות בתנועה ומניעת תאונות דרכים באירגון”; ו”שאלון מס’ 2/2000 – שאלון ביקורת מקוצר בנושא הגברת הבטיחות בתנועה ומניעת תאונות דרכים ע”י האירגון”. השאלונים הופצו לידיעת חברי הלשכה ב”איגרת לחבר” מס’ 4 לשנת 2000, והם כלולים באתר זה.

באתר זה נכללו גם שני שאלונים נוספים, שהכנתם הסתיימה ביום 18 ספטמבר 2000: שאלון ביקורת מס’ 3/2000 בנושא הגברת הבטיחות ומניעת תאונות דרכים בדרכים ובשטחים פנימיים בחצרות של האירגון/החברה (שאלון, המכוון לבטיחות בדרכים הפנימיות בקמפוסים של חברות ואירגונים גדולים), ושאלון ביקורת מס’ 4/2000 – הגברת הבטיחות בדרכים ומניעת תאונות דרכים ברשויות המקומיות (הדגשים הנדסיים אחרים)”. כמו-כן, הצוות מתכנן להכין “שאלון ביקורת בתחום החינוך להגברת הבטיחות בדרכים”. במקביל, הצוות והנהלת הלשכה, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מארגנים יום עיון בנושא לחברי הלשכה.

למותר לחזור ולציין את חשיבותו של הפרויקט, מכל בחינה שהיא, ואנו מברכים את הלשכה, את נשיאה – מר שלמה קלדרון, את חברי הלשכה, את משרד התחבורה, את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, את מכון התקנים הישראלי, ואת הגופים האחרים שמסייעים בנדון – על שיתוף פעולתם להגשמתו של הפרויקט.

בכבוד רב,

“אין לך היכולת לבקר את עבודתי ומה אתה מבין בנושא המבוקר?”

(דוגמא לתגובת מבוקרים בפגישתם הראשונה עם המבקר)500019

“לא נכון!”

השיטה המוצגת בספר זה מקנה את הכלים והיכולות לביצוע ביקורת מובנית”

(שלומית גלר ודן נתניהו).

 הספר בוחן, מנתח ומתייחס אל עבודת הביקורת המודרנית כאל פרויקט, דהינו – משימה חד פעמית בעלת אבני דרך, נקודות התחלה וסיום ברורות.

גישת המחברים מתייחסת לעבודת הביקורת כאל אירגון ושיפור שיטות. הספר מלמד את המבקר לבחון את נושא עבודתו לפי שיטה מערכתית כוללת, מהמאקרו אל המיקרו, בגישת Top-Down ומתוך התייחסות והשוואה בין הנורמה למצב הרצוי.

 למי מיועד הספר?

ספר זה מיועד למבקרים ולאנשי מקצוע, לדרגי הניהול השונים בארגון ובכללם דירקטורים וחברי ועדות ביקורת, וכן לסטודנטים, במטרה לסייע בהבנת מהות הביקורת הפנימית ועקרונותיה, מקומה באירגון, תרומתה להשגת יעדיו וחשיבותה לעצם קיומו.

הספר נועד גם לקהל הרחב ולפיכך הוא מתאר מושגים בסיסיים ומסביר בצורה פשוטה, בליווי דוגמאות, את העקרונות והגישות המעשיות להצגת ממצאים, מסקנות והמלצות הביקורת.

 הספר מסייע בתרגום העקרונות לשפת המעשה בגיבוש, כתיבה ועריכה של דוח ביקורת.

דברי הסבר

500009סעיף 1

א.      מהניסיון המצטבר והעניין הציבורי נראה כי יש להוסיף את המוסדות הללו לרשימת המוסדות החייבים בביקורת פנימית. כל רשימת המוסדות הללו הינם מוסדות ציבור ו/או נותני שירות לציבור ו/או ממומנים ע”י הציבור ועל כן יש עניין לציבור שתהיה בהם ביקורת פנימית.

ב.      והכוונה למועצה שהוקמה עפ”י סעיף 3(ב) החדש.

ג.        בחוק מוגדר השר – שר הכלכלה והתכנון ואולם משרד זה בוטל ואין שר הנושא בתואר כזה והאחריות לחוק הביקורת הפנימית הועברה למשרד המשפטים.

סעיף 2

מרגע שנתמנה מבקר פנימי במשרד, מן הראוי שמבקרים פנימיים ביחידות או גופי משנה של אותו משרד, ימונו בתאום עם המבקר הפנימי של אותו משרד שכן הם עובדים באותה מסגרת כללית ותהיה נגיעה ומפגש בין עבודתם ביחידות השונות של אותו משרד. אין הדבר אומר, אלא לגבי תאום כולל, ולא חובת דיווח למבקר המשרד. באשר לדיווח יש לפעול בהתאם לסעיף 6 לחוק.

לצמצם ככל האפשר את התערבות גורם זר בביקורת על הפעולות הנעשות בתוך המשרד תוך הרחבת תפקודי המבקר הפנימי של המשרד הממשלתי.

מעמד, שכר ותנאי עבודה מהווים חלק בלתי נפרד ממכלול התנאים הדרושים למבקר הפנימי וכפיפיו לביצוע עבודת ביקורת מקצועית, אפקטיבית, אובייקטיבית ובלתי תלויה. באשר לכפיפי המבקר לרמותיהם השונות, הרי שהמבקר הפנימי מסתייע במילוי מטלות הביקורת במבקרים פנימיים – מנהלי ועורכי ביקורת. אין להשאיר את קביעת האלמנטים הנ”ל לחלוטין בידי מנגנוני הגופים המבוקרים. השינויים המוצעים לעיל להכללתם בחוק המסגרת ימסדו את אי התלות של המבקר הפנימי וכפיפיו בעבודתם וימנעו דיונים מיותרים בנושאים אלו  במוסדות בהם חלה חובת ביקורת פנימית. לדוגמא בפקודת העיריות נכתב כי המועצה תקבע את שכרו של המבקר הפנימי ובחוק החברות הממשלתיות הדירקטוריון יקבע את שכרו של המבקר הפנימי.

סעיף 3

מאז חקיקת חוק הביקורת הפנימית ב – 1992, גברו המודעות, הצורך והחובה בביקורת פנימית והיא חלה היום על גופים רבים שלא נכללו בחוק המקורי. יתר על כן גופים רבים ציבוריים ואחרים  מנהיגים בתוכם ביקורת פנימית גם אם אין הם חייבים בה על פי החוק. במשך השנים גבר הצורך בהתמחות מקצועית בביקורת פנימית עקב שכלולי הטכנולוגיה הממוחשבת, שיטות טכניקות ביקורת פנימית והתפתחויות הכלליות והמשקיות ולכן לא נתן יהיה להסתפק בתואר אקדמי ונסיון מועט בביקורת פנימית או קורס מקצועי בהיקף מצומצם. נכון להיום החלו ללמד ביקורת פנימית במוסדות להשכלה גבוהה לתואר שני ( באוניברסיטת חיפה ובהיקף נרחב באוניברסיטת בר אילן בליווי אקדמי של לשכת המבקרים הפנימיים.  בשל  האמור ועל מנת שיכהנו בביקורת פנימית מבקרים אשר יוכלו לעשות עבודתם נאמנה, ולא יבצעו אותה אנשים שאינם מוכשרים דיים לעשותה. בעקבות כך נוצר הצורך להסדיר בחוק את הרישוי לעסוק במקצוע. מטרת הצעת תיקון סעיף זה היא להסדיר עניין רישוי המבקר הפנימי בישראל. הנוסח המוצע הוכן ע”י מועצה ציבורית מיוחדת שהוקמה ע”י לשכת המבקרים הפנימיים בראשותו של פרופסור למשפטים  יוסי גרוס מאוניברסיטת ת”א  ובה חברים נציגים ממוסדות אקדמאים מצד אחד ומבקרים פנימיים בכירים  מהשורה הראשונה בארץ שהקדישו מזמנם לעניין זה שראו בו עניין חיוני ביותר לטובת האינטרס הציבורי בישראל.   תיקון סעיף 3 בחוק הביקורת הפנימית יעביר אוטומטית את התיקון לאותם חוקים אשר אימצו  סעיף מספר 3 מחוק הביקורת הפנימית במקור.

סעיף 4

המטרה היא לפשט את הסעיף ומכיוון שהצטרפו עוד גופים נוספים לביקורתו של מבקר המדינה כמו איגודים מקצועיים, יש לכתוב בפשטות כי בכל גוף שבו נעשית ביקורת מבקר המדינה – המבקר הפנימי יבדוק תיקון הליקויים שמבקר המדינה הצביע עליהם.

המבקר הפנימי חייב לבצע את עבודתו על פי כללי האתיקה ותקנים מקצועיים אובייקטיביים, שיאפשרו לו את מירב האי תלות והחופש המקצועי. לשכת המבקרים הפנימיים בישראל מספקת לו את הכלים הללו למבקר שאם יעוגנו  בחוק, הרי שיבטיחו את הנ”ל כאחד המרכיבים החיוניים בביצוע ביקורת פנימית מקצועית אובייקטיבית אפקטיבית ובלתי תלויה. לשכת המבקרים הפנימיים שוקדת על כתיבת תקנים ועדכונם בשיתוף עם לשכת המבקרים הפנימיים העולמית ועל כן ההפניה  אליה, שכן היא הגורם המקצועי  היחיד העוסק בנושא זה.

סעיף 5

הרעיון לשנות את הכפיפות בסעיפים 5 (א) ו – 5 (ד) במקום ממונה אחד לשניים באה כדי למנוע שכפיפות המבקר הפנימי תהיה למנכ”ל בלבד אלא גם לדרג העליון יותר בארגון בו הוא מכהן כמבקר פנימי .

המטרה היא לחזק ככל האפשר את אי תלותו של מבקר פנימי בעבודתו בארגון בו הוא עובד, כאשר חובתו המקצועית היא לבצע את עבודתו המקצועית כפי שהיא מפורטת בסעיף 4 לחוק. במידה רבה חוזקה אי תלותו של המבקר הפנימי על ידי קביעת דרכים מיוחדות להפסקת עבודתו שלא ברצונו, חופש גישה למידע בארגון ועוד.
נראה לנו כי על מנת לחזק אי תלותו של המבקר הפנימי חיזוק נוסף, יש לבטל סעיף (ה) הקובע כי הוא נושא באחריות ישירה בפני הממונה עליו כפי שהדבר נעשה בתיקונים לפקודת החברות, הפיקוח על עסקי ביטוח והצעת חוק קופות הגמל לפחות.

עם זאת, יש לכתוב כי מבחינה ארגונית כפוף המבקר הפנימי לממונה עליו וזאת על מנת לקבוע כי לצורך ראייתו כעובד הארגון הריהו ככל עובד אחר בכל הנוגע לסדרי עבודה, משמעת ושכר הנהוגים בארגון. הרעיון של ממונה ארגוני בלבד התקבל בחוק החברות התשנ”ט – 1999 סעיף 148 . הצעתנו להעביר תיקון זה לחוק הביקורת הפנימית ולכל החוקים האחרים בהם ישנו פרק על המבקר הפנימי, כמו פקודת הבנקים, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, חוק החברות הממשלתיות, פקודת העיריות, צו המועצות המקומיות ועוד.

סעיף 6

על מנת להבטיח את המינהל התקין ויישום תוצאות הביקורת הפנימית, בארגונים  בהם לא קיים דירקטוריון כמו בחברות, מוצע שהדיווח יימסר לגורמים המפורטים לעיל.

סעיף 7

הנוסח הקיים מאפשר לממונה למנוע ביקורת בנושאים מסוימים ע”י אי אישור הכנסתם לתוכנית העבודה של המבקר הפנימי.

במידה וישנם נושאים מיוחדים שהממונה מעוניין בבדיקתם, הוא יכול להטיל על המבקר הפנימי את המשימות הללו בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק. המבקר חייב לבצע משימות אלו ובלבד שיוקצו לו המשאבים לכך, בהתאם לדרישתו של המבקר הפנימי.

התיקון המוצע יחזק את אי תלותו של המבקר הפנימי בביצוע עבודתו, ע”י חיזוק עצמאותו בקביעת תוכנית העבודה שלו.

תיקון הסעיף בחוק הביקורת הפנימית, יעביר את השינוי באופן מידי לאותם חוקים בהם הסעיף מאומץ.

After attending an auditing class, you can look forward to playing your favorite casino games at casinochoice. You could win cash prizes.

כאמור, קביעת תוכנית עבודה מחייבת משאבים: כ”א, כספים וכד’. בקביעתה ע”י המבקר  הפנימי אין כל שוני בינו ובין מנהל אחר שנדרש להציג תוכנית עבודה עבור היחידה עליה הוא אחראי. תוכנית הביקורת הינה תוכנית עבודה שיש ללוותה בדרישה לתקציבי ביצוע. לכל מנהל לא קל להעביר אישור על תוכנית עבודה ותקציב ועליו לנהל מו”מ מקצועי עם הממונים עליו .

סעיף 10

דוחות, חוו”ד ומסמכים אחרים וכן הודעה שנתקבלה במשרדו, מיועדים להיות בתוך הארגון בו עובד המבקר הפנימי. חובת הדיווח של המבקר מיועדת להימסר למי שנקבע לכך בחוק ו/או בתיקוני החוקים האחרים.

כאשר עולה חשד לביצוע עבירה פלילית, מתוך ממצאי הביקורת הפנימית ישנה הוראה מיוחדת לכך בסעיף 11 לחוק הביקורת הפנימית הקובעת על חובת המבקר הפנימי לדווח עליה ולמי.

סעיף 10 בנוסחו הנוכחי אינו מונע הצגתו בהליך משפטי של דוח ביקורת או כל מסמך אחר שהוציא המבקר או הודעה שנמסרה לו, אלא רק מונע היותו ראיה בהליך משפטי. עולה מהאמור לעיל כי השופט אינו יכול להסתמך על הכתוב בו לצורך מסקנותיו בפסק דינו. היו מקרים בהם ביקשו בעלי דין, כנגד מוסדות כלשהם במשפטים אזרחיים, מבית המשפט לחייב את המוסדות להביא את דוחות הביקורת הפנימית בנושאים השנויים במחלוקת ביניהם, ובית המשפט נתן צווים כאלה. גילוי דוח הביקורת אפשר לבעלי הדין לחקור, על סמך האמור בדוח הביקורת, ולהגיע לראיות עצמאיות הנוגעות לעניינו.

סעיף 12

בסעיף 12 ישנה הגנה על המבקר הפנימי אולם היא אינה מספיקה ואיננה עונה על לפרצות שבנסיבות המקרים התגלעו בה במיוחד במקרים בהם מועסקים מבקרים פנימיים בהסכמים המוגבלים בתקופה מסוימת שלאחריה מסרבים להעסיקו ללא כל הסבר נאות וטענה שתקופת כהונתו של המבקר הפנימי על פי ההסכם איתו הסתיימה.  נשוא העסקת מבקרים פנימיים עפ”י חוזה הולכת ומתרחבת ועל מנת לקיים ביקורת פנימית נאותה יש לקרב את מצבו ככל האפשר למצבו של מבקר פנימי עובד הגוף הציבורי בכל הנוגע לאבטחת העסקתו וע”י כך אבטחת אי התלות שלו בעת ביצוע עבודתו.

סעיף 13

עם הנהגת רשיון ביקורת פנימית בישראל יעסקו בביקורת פנימית רק  בעלי רשיון לעסוק בביקורת פנימית גם אם הם אינם המבקר הראשי של הארגון כפי שנעשה הדבר לגבי עו”ד ו/או רואי חשבון.

סעיף 15

להחיל את הסעיף הזה גם לכל אותם חוקים ופקודות החלים על גופים החייבים בביקורת פנימית ולהגדיר גובה הקנס ו/או הסנקציות האחרות ו/או הנוספות על מנת שיהיו מרתיעים .

סעיף 24

הוראת מעבר נדרשת ומתייחסת לשתי אוכלוסיות. האחת כאלה שבעת חקיקת התיקון ממלאים בפועל את התפקיד של מבקר פנימי ואוכלוסייה שניה הם כאלה שעבדו תקופה מסוימת כמבקרים פנימיים ואין להם רישיון מבקר פנימי אולם רוצים להחליף מקום עבודה, או שפוטרו ומחפשים מקום עבודה אחר בתחום התמחותם בביקורת פנימית או גמלאים שמחפשים מקום כנ”ל. הוראת המעבר קובעת כי אלו אשר מכהנים בפועל בעת חקיקת התיקון לא ייפגעו כל עוד הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה ולאלה אשר הפסיקו לעבוד ומחפשים מקום עבודה אחר ואין להם רישיון מבקר פנימי, תהיה מועצת המבקרים הפנימיים, עפ”י קריטריונים שתקבע לעצמה, רשאית להעניק רישיון לכהן כמבקר פנימי.

תיקון חוק החברות
סעיף 152 (ב) הוגש דין וחשבון של המבקר הפנימי, כאמור בסעיף קטן (א), תקיים הנהלת החברה או ועדת הביקורת שלה, דיון בממצאיו של המבקר הפנימי תוך 45 ימים מיום הגשתו. לא פעלה הנהלת החברה או ועדת הביקורת כאמור, רשאי כל אחד מחבריה לפנות ליו”ר הדירקטוריון או ליו”ר ועדת הביקורת בכתב ולדרוש קיום הדיון. הייתה דרישה כאמור, יורה יו”ר הדירקטוריון או יו”ר ועדת ביקורת על קיום הדיון תוך 30 ימים מקבלת הדרישה.

סעיף 147 בזמנו הועבר רק סעיף 3 (א) מחוק הביקורת הפנימית לחוקים אלו וזאת משום שלא רצו להעביר לחברות ציבוריות וקרנות נאמנות את האפשרות של מינוי מבקר פנימי שאינו עומד בדרישות סעיף 3(א). האפשרות קיימת עפ”י סעיפי המשנה האחרים של סעיף 3. אם התיקון יתקבל וסעיף 3 יוחלף יש להחיל את כל סעיף 3 בחוקים אלו, שכן עתה סעיף 3 דן בנושא הרשיון.

סעיף 371 א’ – הוראת המעבר תחול על כל הגופים בהם חייבת להיות ביקורת פנימית ושהמבקר הפנימי ו/או עובדים אחרים העוסקים בביקורת פנימית חייבים להיות בעלי רשיון לביקורת פנימית.

תיקון פקודת הבנקאות

חוקים אלו תוקנו מיד עם חקיקת חוק הביקורת הפנימית ב- 1992 ואולם התיקון שנעשה מאוחר יותר בחוק הביקורת הפנימית ע”י הוספת סעיף 6א’,  בדבר דיון בדוח המבקר הפנימי, לא הועבר לחוקים הנ”ל ומן הראוי להעבירו.

סעיף 3 שונה בחוק הביקורת הפנימית ועל כן המשפט שהיה אינו קיים יותר בסעיף 3 החדש.

תיקון חוק הפיקוח על עסקי ביטוח
חוק זה תוקן מיד עם חקיקת חוק הביקורת הפנימית ב- 1992 ואולם התיקון שנעשה מאוחר יותר בחוק הביקורת הפנימית ע”י הוספת סעיף 6א’,  בדבר דיון בדוח המבקר הפנימי, לא הועבר לחוק הנ”ל ומן הראוי להעבירו.

תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות

סעיף 99 – בזמנו הועבר רק סעיף 3 (א) מחוק הביקורת הפנימית לחוקים אלו וזאת משום שלא רצו להעביר לחברות ציבוריות וקרנות נאמנות את האפשרות של מינוי מבקר פנימי שאינו עומד בדרישות סעיף 3(א). האפשרות קיימת עפ”י סעיפי המשנה האחרים של סעיף 3. אם התיקון יתקבל וסעיף 3 יוחלף יש להחיל את כל סעיף 3 בחוקים אלו, שכן עתה סעיף 3 דן בנושא הרשיון.

תיקון חוק החברות הממשלתיות
סעיף 49 (א) – יש להחיל על מבקר פנימי בחברות ממשלתיות הוראות מחוק הביקורת הפנימית שלא חלו עליו קודם לכן וכן הוראות הנובעות מהתיקון הנוכחי.

סעיף 49 א’ – בעת חקיקת חוק הביקורת הפנימית חייבו ביקורת פנימית גם חברות שני”ע הערך שלהן נסחרות בבורסה ע”י תיקון פקודת החברות (נוסח חדש) . באותו מועד חייבו בביקורת פנימית גם חברות ממשלתיות אם ני”ע הערך שלהן נסחרות בבורסה. תיקון בחוק החברות הממשלתיות קבע כי באותן חברות ממשלתיות ינהגו בהתאם לתיקון בפקודת החברות (נוסח חדש). פקודת החברות (נוסח חדש) בוטלה עם חקיקת חוק החברות החדש. בחוק החברות החדש נכתב פרק מבקר פנימי נפרד בסעיפים   146 עד 153, ואולם לא תיקנו את חוק החברות הממשלתיות באותו מועד ולכן לכאורה עדיין חל עליהן הנוסח שהופיע בפקודת החברות (נוסח חדש). נוכח האמור לעיל מוצע לבטל את הסעיף בחוק החברות הממשלתיות שהעביר את הנוסח מפקודת החברות (נוסח חדש) ולהעביר לשם את פרק המבקר הפנימי כפי שהוא מופיע בחוק החברות, התשנ”ט – 1999.  לאחר תיקון זה יהיה ברור כי על חברות ממשלתיות שמתקיים בהן האמור בהגדרת חברה ציבורית בחוק החברות התשנ”ט – 1999 יחולו הוראות פרק המבקר הפנימי הכתוב בחוק חברות החדש ולא הפרק הכתוב בחוק החברות ( נוסח חדש).

תיקון פקודת העיריות
סעיף 167 עם החקיקה בדבר הצורך ברישיון מבקר פנימי יש לתקן גם את הסעיפים הנוגעים בכך בחוקים הנוגעים לרשויות מקומיות.

170 – בנוסח הקיים, נושאי הביקורת יהיו לפי שיקול דעתו של המבקר הפנימי ודרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני והמלצות ועדת ביקורת במשקל שווה בעוד שהנוסח בסעיף 7 החדש לחוק הביקורת הפנימית קובע את עצמאותו של המבקר הפנימי מצד אחד בקביעת תוכנית עבודתו והתאום הנדרש עם ראש העירייה מצד שני, שכן מן הראוי הוא שמבקר פנימי יהיה קשוב לראש הארגון אותו הוא מבקר. גם לראש הרשות המקומית ו/או לבעלי תפקידים אחרים  יכולות להיות הצעות ראויות לנושאי ביקורת. בנוסח הקיים היום יכול ראש הראשות להעמיס על המבקר הפנימי דרישות למטלות ביקורת פנימית עד כי לא יוכל לבצע את מה שלדעתו חיוני לבקר.

פרק ח’1: היטל השבחה (תיקון: תשמ”א

After finishing your auditing work, you can find out about casino games in the online casino guide. This will help you choose the best games.

6א. היטל השבחה (תיקון: תשמ”א)500005

ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה.

פרק ט’: פיצויים
197. תביעת פיצויים (תיקון: תשמ”ג, תשנ”ה)

(א)    נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200.

(ב)    התביעה לפיצויים תוגש למשרד הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של התכנית; שר הפנים רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.

 198. תביעה לפיצויים (תיקון: תשנ”ה, תש”ס)

(א)    הוגשה תביעה לפי סעיף 197, תודיע הועדה המקומית לכל מי שעלול להיפגע מקבלת התביעה על הגשתה ותתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו.

(ב)    הועדה המקומית תדון בתביעה ותחליט, בתוך תשעים ימים מיום הגשת התביעה, אם לקבלה או לדחותה, ואם החליטה לקבלה – מהו הסכום המוצע כפיצויים.

(ג)      הועדה המקומית תודיע לתובע ולכל מי שהשמיע טענותיו, את החלטתה, ואם החליטה לקבל את התביעה – את הסכום המוצע כפיצויים והנימוקים לכך.

(ד)    החליטה הועדה המקומית לדחות את התביעה או החליטה כי בנסיבות הענין אין זה מן הצדק לשלם פיצויים עקב הוראות סעיף 200, רשאי התובע או מי שעלול להיפגע מהחלטת הועדה המקומית כאמור, לערור בפני ועדת הערר תוך שלושים ימים מיום המצאת החלטת הועדה המקומית כאמור בסעיף קטן (ב).

(ה)    (1) החליטה הועדה המקומית שלא לקבל את התביעה במלואה, והתובע חולק על סכום הפיצויים המוצע, יבחרו הצדדים שמאי מקרקעין (להלן – שמאי מכריע); לא הסכימו הצדדים על זהות השמאי המכריע, ימנהו יושב ראש ועדת הערר לפי פניית אחד הצדדים;

(2)    הועדה המקומית תודיע לשמאי המכריע אם יש מי שעלול להיפגע מקבלת התביעה והשמאי יתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו;

(3)    יושב ראש ועדת הערר יקבע את שיעור השתתפות הצדדים בשכרו ובהוצאותיו של השמאי המכריע;

(4)    על החלטתו של השמאי המכריע יכולים הצדדים ומי שהשמיע טענותיו בפני השמאי המכריע, לערור לועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום המצאת החלטתו של השמאי המכריע לצדדים ולמי שהשמיע טענותיו בפניו.

(ו)      דנה ועדת הערר בערר לפי סעיף קטן (ד), רשאית היא לקבל את הערר או לדחותו או למנות שמאי מכריע; החליטה ועדת הערר למנות שמאי מכריע, יחולו עליו הוראות סעיף קטן (ה).

(ז)     דנה ועדת הערר בערר לפי סעיף קטן (ה), רשאית היא לקבל או הערר או לדחותו וכן רשאית היא, בטרם תתן החלטה כאמור, לקבל חוות – דעת שמאי לאחר שניתנה לצדדים או למי שעלול להיפגע מהחלטת ועדת הערר, הזדמנות לטעון טענותיהם לענין חוות דעתו של השמאי.

(ח)    על החלטת ועדת הערר ניתן לערער, בשאלה משפטית בלבד, לבית המשפט המחוזי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו הומצאה לצדדים החלטת ועדת הערר.

(ט)    שר המשפטים יתקין תקנות לענין שכר השמאים לפי סעיף זה.

(י)      ההליכים בפני השמאי המכריע יהיו בהתאם לחוק הבוררות, התשכ”ח-1968, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(יא) שמאי שמונה לפי סעיף זה רשאי לקבל מידע לפי הוראות בסעיף 14א לתוספת השלישית.

 199. (בוטל) (תיקון: תשנ”ה)

 200. פטור מתשלום פיצויים

לא יראו קרקע כנפגעת אם נפגעה על ידי הוראה שבתכנית הנמנית עם אחת ההוראות המפורטות להלן ובלבד שהפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות הענין ואין זה מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים:

                             (1)            שינוי בתחום אזורים ובתנאי השימוש בקרקע שבהם;

                             (2)            קביעת המירווח מסביב לבנינים וביניהם;

                             (3)            הגבלת מספר הבנינים בשטח מסויים;

                             (4)            הסדרת אתריהם של בנינים, גדלם, גבהם, תכנון צורתם או מראם החיצוני;

                             (5)            איסור הבניה או הגבלתה, לצמיתות או לשעה, במקום שהקמת בנינים על הקרקע עלולה, בגלל מקומה או טיבה, להביא לידי סכנת שטפון, סחף קרקע, סכנה לבריאות או סכנת נפשות או לידי הוצאה יתירה של כספי ציבור להתקנת דרכים או ביבים, להספקת מים או לשירותים ציבוריים אחרים;

                             (6)            איסור השימוש בקרקע או הגבלתו שלא בדרך איסור בניה או הגבלתה, כשהשימוש עלול להביא לידי סכנה לבריאות, סכנת נפשות או פגיעה רצינית אחרת לרעת הסביבה;

                             (7)            הגבלת דרכי השימוש בבנינים;

                             (8)            קביעת קו במקביל לדרך, שמעבר לו לא יבלוט שום בנין;

                             (9)            חיוב להתקין על יד בנין המיועד לעסק, למלאכה או לתעשיה מקום לטעינת כלי רכב, פריקתם וציודם בדלק, הכל כדי למנוע חסימת דרך לתעבורה;

                         (10)            חיוב להתקין בבנין המיועד לעסק, למלאכה או לתעשיה, למגורים, לבית לינה או לשימוש על ידי הציבור, או על יד בנין כאמור, מקום לחניית כלי רכב, למקלט או למחסה בפני התקפה אווירית;

                         (11)            הוראה בתכנית שחל עליה סעיף 81.

201. אין פיצויים למעשים שאחרי הפקדת תכנית

לא ישולמו פיצויים לפי פרק זה בקשר לכל בנין שהוקם, לכל דרך שנסללה ולכל דבר

אחר שנעשה בתחום תכנית לאחר שההודעה בדבר הפקדתה פורסמה ברשומות לפי סעיף 89.

202. פיצויים על הפסקת חריגה

מי שבתום תקופת המקסימום שנקבעה לשימוש חורג או לבנין חורג לפי פרק ז’ הינו בעל זכות במקרקעין שלגביהם נקבעה התקופה, לא יהיה זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו על ידי הפסקת השימוש או על ידי שינויו, הריסתו או סילוקו של הבנין, הכל לפי הענין, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות ומן הצדק שישולמו פיצויים כאמור.

מהו מבקר פנימי מוסמך

מבקר פנימי מוסמך CERTIFIIED INTERNAL AUDITORS  ובקיצור – CIA, הוא מבקר פנימי מקצועי שעמד בבחינות ההסמכה הבינלאומיות מטעם לשכת המבקרים הפנימיים העולמית.

אדם שעמד בהצלחה במבחני ה-CIA , הדבר מעיד על כך שהוא נחשב בקיא ומורשה לעסוק במקצוע וזאת על-ידי הלשכה הפרופסיונלית המובילה את המקצוע בעולם, לרבות עדכונו והתפתחותו עבור העוסקים בו בעולם כולו.

מסיבה זו, בארה”ב ובמרבית ארצות העולם, מוכר ומבוקש בעל תואר זה על ידי הגופים הציבוריים והעסקיים ועל ידי ארגונים המבקשים להעסיק  ולמנות מבקר פנימי.

ההסמכה בביקורת פנימית CIA ניתנת לאדם שעמד בהצלחה בבחינות ההסמכה הנערכות ע”י לשכת האם האמריקאית.

 בשנות ה – 80 וה– 90 ,  הצליחו רק מעטים בישראל לעמוד בבחינות ולרכוש את התואר  C.I.A.

כל הקורסים וההשתלמויות שנערכו ואפילו קיום בחינות, לא זיכו את המתלמד בתואר מבקר פנימי מוסמך, וזאת כיוון שלא עמד בבחינות C.I.A.

גם מבקר פנימי ששאף לעמוד בבחינות לפי דרישות לשכת האם, נתקל בקשיים. בין היתר כי חומר הבחינה התבסס ברובו הגדול על רקע לא ישראלי, לא על מבנה חברתי וכלכלי של המשק הישראלי.

 כמו כן הבחינות נערכו בשפה האנגלית, שלא כל מבקר פנימי שולט בה במידה כזאת שיוכל לכתוב את הבחינות באנגלית.

 לשכת המבקרים הפנימיים עשתה מאמצים רבים לתיקון המצב המתואר לעיל, ובשנת 1993 הצליחה לחתום על הסכם עם לשכת האם (באמריקה) לפיו:

א.               לשכת האם מסמיכה את הלשכה הישראלית לערוך מבחני הסמכה לתואר C.I.A בינלאומי.

ב.               המבחנים יתקיימו בשפה העברית.

ג.                 הלשכה תשותף בהתאמת החומר והתכנים של המבחנים למציאות הישראלית.

ד.               הלשכה בישראל תכין חלק מן השאלות לנרשמים לבחינה בישראל ובסמכותה יהיה לבדוק חלק מהבחינה.

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל גבשה תוכנית הכנה ייחודית למבקרים פנימיים מנוסים, בעלי ידע במקצועות הרקע. התוכנית מתמקדת בתוספות ועדכונים בנושאים השונים ומאפשרת בסיומה לגשת לבחינות ההסמכה.

תכנית יום העיון

– 09:00 – התכנסות, הרשמה, כיבוד.500014

09:30 – 09:00 – מר שלמה קלדרון – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל.

                        מר שמואל הרשקוביץ – מנכ”ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

                        מר עדי שביט – יו”ר הצוות להגברת הבטיחות בדרכים, לשכת המבקרים הפנימיים.

10:15 – 09:30 – הצגת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ודרכי עבודתה, מר שמואל הרשקוביץ –

מנכ”ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

11:00 – 10:15 – מאפייני תאונות הדרכים בישראל 1995-2000 – ד”ר דן לינק, מנהל תחום בכיר תשתיות תנועה ובטיחות, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים..

11:30 – 11:00 – הפסקה.

11:30-13:00 – הצגת נושאים בביקורת פנימית להגברת הבטיחות בדרכים. מנחה: מר ארנון פורת – מבקר פנימי של חברת הביטוח “אבנר”, בע”מ:

12:00 – 11:30 – פעולות הביקורת הפנימית בתחום הבטיחות – שיטות ביקורת, מודל לביקורת, נקודות לבדיקה – מר אורי כנרתי המבקר הפנימי, מע”צ.

13:00 – 12:00 – לקחי ביקורת, שאלוני ביקורת – מר שמואל טל – מבקר הריבוע הכחול.; ד”ר רון אבני – מבקר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; רס”ן בני בוים – בטיחות בתנועה – צה”ל; עו”ד שלומית רובין – מבקרת עיריית ירושלים.

14:00 – 13:00 – ארוחת צהריים.

16:00 – 14:00 –שולחן עגול, שאלות ותשובות בנושא הבטיחות בדרכים והביקורת בתחום הבטיחות בדרכים:

                        מנחה: עדי שביט – יו”ר צוות הלשכה לנושא הגברת הבטיחות בדרכים.

                        משתתפים:

                        מר שמואל הרשקוביץ – מנכ”ל הרשות הלאומית.

                        מר שלמה קלדרון – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל

                        ד”ר דן לינק – מנהל תחום בכיר תשתיות תנועה ובטיחות.

                        רפ”ק חזי שוורצמן – ראש מדור הנדסה ותשתיות, אגף התנועה, משטרת ישראל.

                        מר דני רייס – מנהל אגף הבטיחות, מע”צ

16:00 – נעילת הכנס.- שלמה קלדרון – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להרשם מראש

הצעת חוק לעידוד הביקורת הפנימית (תיקוני חקיקה), התשס”א

“גוף ציבורי” – כל אחד מאלה:500006

(1)      מנהל הכנסת;

(2)      מנהל בית נשיא המדינה;

(3)     משרד מבקר המדינה;

(4)      כל משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך של המשרד;

(5)      כל מפעל או מוסד של המדינה, או מוסד או גוף אחר שהוקם על פי חוק ועומד לביקורת המדינה;

(6)      צבא ההגנה לישראל;

(7)      שירות הביטחון הכללי;

(8)      המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

(9)      כל חברה ממשלתית, חברה בת ממשלתית, או חברה מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975[2]

(10)    כל ארגון עובדים כולל כהגדרתו בחוק מבקר המדינה, התש”ח-1958 [3](נוסח משולב) וכל גוף אחר שארגון כולל  משתתף בהנהלתו;

(11)  מפעל, מוסד, קרן או גוף שאחד הגופים המנויים לעיל משתתף  בהנהלתו, או תומך בו במישרין או בעקיפין, או תאגיד מורשה  לתת שירות לציבור, ושר המשפטים, באישור הוועדה לענייני  ביקורת המדינה של הכנסת, קבע בהודעה ברשומות שהוא גוף  ציבורי לעניין חוק זה;

(12)  גוף כמשמעו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב,התשמ”ה-1985 [4]

(13)  קופת חולים שהוכרה לפי חוק הביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994[5];

(14)  הסוכנות היהודית;

(15) קק”ל;

(16) מוסדות ההסתדרות הציונית;

(17)  רשויות מקומיות ואזוריות;

(18)  מועצה דתית שהוקמה מכוח חוק שירותי הדת היהודיים  (נוסח משולב), התשל”א-1971[6] : והכל למעט מוד להשכלה גבוהה שהוכר, לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח-1958

הביקורת הפנימית במגזר הקיבוצי חוג המבקרים הפנימיים בהתיישבות

500012הפגישה תתקיים ביום ג’ 19/12/00 בבית התק”מ באפעל – אולם הישיבות קומת קרקע בבניין מס’ 24 רח’ היסמין 1 רמת אפעל

סדר היום:

 8:30     9:00                 התכנסות הרשמה וכיבוד

9:00     10:00                “דילמות בעבודת הביקורת:

                                    המרצה: בועז ענר רו”ח CIA – משנה למנכ”ל מבקר המדינה

10:00    11:00                “גיבוש ממצאי הביקורת ועריכתה”

                                    המרצה: בועז ענר רו”ח CIA – משנה למנכ”ל מבקר המדינה

11:00    11:15                הפסקה

11:15    12:15                “הביקורת ותרומתה בעיני המבוקרים”

                                    פנל בהנחיית יאיר שביט – המכון לייעוץ ארגוני

                                    בהשתתפות מנהל מפעל קיבוצי, מזכירות/ים ורכזי משק

12:15    12:30                שיחת סיכום

החוג מיועד למבקרי פנים בקיבוצים ובמושבים, במפעלים האזוריים, בתאגידים בבעלות קיבוצים, ליושבי ראש וחברי ועדות ביקורת בקיבוצים ובמושבים

עלות למשתתף (כיסוי הוצאות) 40 ש”ח

הונאות ומעילות פיננסיות “הונאות ומעילות פיננסיות-חקירה, איתור ומניעה”

500021אודות הספר

הספר הינו ראשון מסוגו בעברית ועוסק במכלול המרכיבים הקשורים לחקירה, איתור ומניעה של עבירות צווארון לבן. הספר כולל שלל דוגמאות של הונאות ומעילות אשר התרחשו בארץ, בהן פרשת מיכאל צור, יהושוע בן ציון, אריה גולדין, יוסף טופול, רמי דותן ועוד. הספר דן בנושאים כגון: תשאול, איסוף מידע, ניהול חקירות,שימוש בכלים מיוחדים, הופעה כעד מומחה בבית משפט, כתיבת דוחות חקירה ועוד.

בספר ניתן למצוא ניתוח של סוגי הונאות ועבירות צווארון לבן, כגון: הונאות כגון: הונאות בתחום השכר, גניבת נכסים, הונאות המבוצעות על ידי ספקים, שוחד, הלבנת הון, חקירות בפירוק, וכן המלצות לאיתור ומניעה של עבירות אלו.

הספר מרכז בתוכו ניסיון מעשי רב, שנצבר בניהול חקירות בכלל, ובעיקר בתחום חקירות הונאה, שבוצעו בגופים שונים בישראל. הספר נכתב ככלי עזר שימושי פרקטי לעוסקים בתחום החקירות, למבקרים פנימיים, רואי חשבון, עורכי דין, גזברים, חשבים, מנהלים, תחקירנים, סטודנטים לחשבונאות וביקורת וכן לאלו המעוניינים ללמוד על תחום ההונאה

רו”ח עופר אלקלעי, שותף בתחום החקירות החשבונאיות במשרד רו”ח פאהן קנה ושות’ , בוגר אוניברסטית תל-אביב בחוג לחשבונאות  וכלכלה,.

עוסק בתחום החקירות משנת 1988, במהלך השנים, היה שותף למאות חקירות ובדיקות מיוחדות בחברות בורסאיות, חברות פרטיות, בנקים, חברות ביטוח , גופים ממשלתיים, עיריות, עמותות, ואגודות שותופיות.

המחבר משמש יועץ מיוחד בנושא מניעת הונאות לכמה מהגופים הגדולים במדינה. במסגרת נסיונו, שימש כחוקר פלילי במצ”ח וכן ברשות ההגבלים העסקיים.

המחבר מרצה למנהלים, מבקרים פנימיים ורואי חשבון, עורכי דין וסטודנטים, בנושא איתור והמניעה של הונאות הצווארון הלבן.

לא אקדמאים

500031מועמדים שאינם בעלי השכלה אקדמית, זכותם להגיש בקשה לגשת לבחינות והבקשה תיבחן  ע”י מועצת המנהלים של לשכת האם

(BOARD OF REGENTS) על בסיס אישי והחלטתם בנדון היא סופית.

על המועמד להשלים לפחות 120 שעות סמסטריאליות, המהוות קרדיט לתואר במכללה או במוסד אקדמי מוכר.

ניסיון בעבודה בביקורת פנימית יובא בחשבון, אם המועמד השלים יותר מ-90% משעות הלימוד הנדרשות לתואר אקדמי.

דרישות של ניסיון בעבודה

לפחות שנתיים של ניסיון עבודה בביקורת פנימית או חיצונית, תואר שני יהווה תחליף לשנת ניסיון.

לטופסי ההרשמה לבחינות יש לצרף אישורים מפורטים ומאושרים ע”י גורמים מורשים על שנות הניסיון.

נהלי בחינות

מועד הראשון

לנבחן תקופה של שנתיים (4 בחינות עוקבות) כדי לעמוד בהצלחה בכל חלקי הבחינה, תקפות ציון “עבר” באחד החלקים, נשמרת לנבחן אם השלים את כל החלקים במשך 3 שנים. לאחר תקופה זו עליו לחזור על הבחינות מחדש.

ציון מעבר של בחינה הוא כיום 75%.

הבחינות מתקיימות פעמיים בשנה – בחודשים מאי ונובמבר

משך הזמן לכל אחד מחלקי הבחינה הוא 210 דקות.