הצעת חוק לעידוד הביקורת הפנימית (תיקוני חקיקה), התשס”א

“גוף ציבורי” – כל אחד מאלה:500006

(1)      מנהל הכנסת;

(2)      מנהל בית נשיא המדינה;

(3)     משרד מבקר המדינה;

(4)      כל משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך של המשרד;

(5)      כל מפעל או מוסד של המדינה, או מוסד או גוף אחר שהוקם על פי חוק ועומד לביקורת המדינה;

(6)      צבא ההגנה לישראל;

(7)      שירות הביטחון הכללי;

(8)      המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

(9)      כל חברה ממשלתית, חברה בת ממשלתית, או חברה מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975[2]

(10)    כל ארגון עובדים כולל כהגדרתו בחוק מבקר המדינה, התש”ח-1958 [3](נוסח משולב) וכל גוף אחר שארגון כולל  משתתף בהנהלתו;

(11)  מפעל, מוסד, קרן או גוף שאחד הגופים המנויים לעיל משתתף  בהנהלתו, או תומך בו במישרין או בעקיפין, או תאגיד מורשה  לתת שירות לציבור, ושר המשפטים, באישור הוועדה לענייני  ביקורת המדינה של הכנסת, קבע בהודעה ברשומות שהוא גוף  ציבורי לעניין חוק זה;

(12)  גוף כמשמעו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב,התשמ”ה-1985 [4]

(13)  קופת חולים שהוכרה לפי חוק הביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994[5];

(14)  הסוכנות היהודית;

(15) קק”ל;

(16) מוסדות ההסתדרות הציונית;

(17)  רשויות מקומיות ואזוריות;

(18)  מועצה דתית שהוקמה מכוח חוק שירותי הדת היהודיים  (נוסח משולב), התשל”א-1971[6] : והכל למעט מוד להשכלה גבוהה שהוכר, לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח-1958