לא אקדמאים

500031מועמדים שאינם בעלי השכלה אקדמית, זכותם להגיש בקשה לגשת לבחינות והבקשה תיבחן  ע”י מועצת המנהלים של לשכת האם

(BOARD OF REGENTS) על בסיס אישי והחלטתם בנדון היא סופית.

על המועמד להשלים לפחות 120 שעות סמסטריאליות, המהוות קרדיט לתואר במכללה או במוסד אקדמי מוכר.

ניסיון בעבודה בביקורת פנימית יובא בחשבון, אם המועמד השלים יותר מ-90% משעות הלימוד הנדרשות לתואר אקדמי.

דרישות של ניסיון בעבודה

לפחות שנתיים של ניסיון עבודה בביקורת פנימית או חיצונית, תואר שני יהווה תחליף לשנת ניסיון.

לטופסי ההרשמה לבחינות יש לצרף אישורים מפורטים ומאושרים ע”י גורמים מורשים על שנות הניסיון.

נהלי בחינות

מועד הראשון

לנבחן תקופה של שנתיים (4 בחינות עוקבות) כדי לעמוד בהצלחה בכל חלקי הבחינה, תקפות ציון “עבר” באחד החלקים, נשמרת לנבחן אם השלים את כל החלקים במשך 3 שנים. לאחר תקופה זו עליו לחזור על הבחינות מחדש.

ציון מעבר של בחינה הוא כיום 75%.

הבחינות מתקיימות פעמיים בשנה – בחודשים מאי ונובמבר

משך הזמן לכל אחד מחלקי הבחינה הוא 210 דקות.