היבטים משפטיים על תיקון חוק חברות כח אדם

500003חוקקה הכנסת, ביוזמת יו”ר ההסתדרות ח”כ עמיר פרץ, תיקונים לחוק העסקת עובדים ע”י קבלי כח אדם, התשנ”ז-1998. החוק בנוסחו החדש מהווה מהפכה בעצם תפיסת העסקת עובדים באמצעות חברות כח-אדם, ומקנה תרומה משמעותית לשיוויון מעמד וערך האדם העובד, תוך השוואת תנאי העבודה בין עובדים הנמצאים תחת אותה קורת גג. התיקונים מקנים לקבלי כח-אדם את מסגרת העיסוק הטבעית שלהם כמעסיקים של כח-אדם זמני לפרק זמן מוגדר, תוך מניעת האפשרות של ניצול עובדי חברת כח-אדם לפרקי זמן ממושכים, בתנאים נחותים לעומת חבריהם לעבודה באותו מקום אליו הוצבו.

להלן עיקרי התיקונים:

א. עובד קבלן כח-אדם לא יועסק אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על 9 חודשים (או 15 חודשים באישור של שר העבודה והרווחה.

ב. בתום תקופת ההעסקה המותרת אצל המעסיק בפועל, יחשב העובד כעובד של המעסיק בפועל, כאשר וותק העובד אצל קבלן כח האדם יצורף לוותק אצל המעסיק בפועל.

ג. תנאי העבודה והוראות הסכם קיבוצי, במידה וחל, החלים על עובד המעסיק בפועל יחולו מהיום הראשון בעבודה גם על עובדי קבלן כח-אדם המועסקים באותו מקום עבודה, בהתאם לסוג העבודה והוותק בעבודה. אם חלים על העובד יותר מהוראות הסכם אחד, ינהגו עפ”י ההוראה המטיבה עם העובד.

תחולת התיקון לחוק היא מיום 27.1.01 אולם, במידה ונחתם ההסכם לאספקת עובדים בין הקבלן לבין המעסיק בפועל, טרם מועד קבלת חוק בכנסת (19.7.00) ידחה מועד תחולת התיקון עד לתום תקופת ההסכם, או עד ליום 27.1.01, לפי המוקדם.

פס”ד תקדימי ניתן לאחרונה ע”י ביה”ד הארצי לעבודה, בעניין אילנה לוינגר נ` מד”י (ע”ע 1189/00 מיום 2.10.00). ביה”ד הורה, במסגרת הליך ביניים, על ביטול פיטוריה של לוינגר, אשר יוצגה ע”י הח”מ ועו”ד ראובן בורק מהלשכה המשפטית לייעוץ לפרט, בהסתדרות במרחב ת”א. ביה”ד קבע כי לוינגר, שהועסקה במדינה במשך 20 שנים באמצעות חברות כח-אדם מתחלפות ופוטרה, היא לכאורה עובדת של המדינה. ביה”ד שלל בחומרה העסקת עובדים באמצעות חברות כח-אדם לתקופות ממושכות, וקבע כי דרך זו של העסקה היא פסולה בין היתר מהטעם כי היא נועדה לעקוף את משפט העבודה ולאפשר למעסיק בפועל להתחמק ממילוי התחייבויותיו כלפי העובד.
חזור לראש הדף