תאריך הבחינה

עלויות הבחינה:

*          דמי הרשמה חד פעמיים להשתתפות בבחינות לחלקיהן במשך 3 שנים – 70$ .

*          דמי השתתפות לכל אחד מחלקי הבחינה – 70 $.

*          על הנבחנים בעברית לקחת בחשבון עלויות של 20%-25%, עבור עלויות נוספות הקשורות לתרגום

             הבחינות לעברית והוצאות אחרות הקשורות לארגון הבחינה בישראל.

מחשב כיס ומילון

ניתן להביא לבחינה מחשב כיס לא מדעי, הכולל פונקציות של: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הוצאת שורש, וחישוב אחוזים וכן מילון עברי -אנגלי.

דיווח על ציונם

כ-3 חודשים ממועד הבחינה [לגבי בחינת מאי למשל, הדיווח יישלח מלשכת האם בחודש אוגוסט 2001]

הערות

*          האמור בסעיף זה אינו מכסה את כל הנהלים וההנחיות, אך עשוי לתת תמונה בסיסית למעונינים לגשת

             לבחינות.

*          ניתן לקבל חוברת הכוללת טפסי הרשמה והסברים מפורטים במשרדי הלשכה.

*          ישנן הנחות משמעותיות בתעריפים לסטודנטים ומרצים.

ביבליוגרפיה

מצ”ב רשימת קריאה עדכנית (נספח 1). עותקים מהספרים נמצאים בספריית לשכת המבקרים הפנימיים (תל-אביב).