מועצה תעניק רישיון מבקר פנימי לאדם, שנתקיימו לגביו כל אלה –

הוא תושב ישראל;500008
(2)
הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון

הוא בעל השכלה גבוהה כמפורט בסעיף קטן (ד) להלן;
(4)
הוא סיים לימודים בביקורת פנימית או ביקורת המדינה, שאושרו על-ידי המועצה;
הוא השלים התמחות בעבודת ביקורת פנימית, אצל מי שהוסמך על-ידי המועצה, לאמן מתמחה בביקורת  פנימית;
(6)
הוא עמד בבחינות מקצועיות, הנערכות מטעם המועצה כמפורט בתקנות;
(7)
הוא חבר בלשכת המבקרים הפנימיים ובתוקף חברותו זו, הוא קיבל עליו לקיים את כללי האתיקה וההנחיות המקצועיות בביקורת פנימית או ביקורת המדינה.
(8)
לעניין סעיף קטן (ג)(4), “בעל השכלה גבוהה” – כל אחד מאלה-
(ד)
בעל תואר אקדמי בביקורת פנימית או ביקורת המדינה (ציבורית);
(1
בעל תואר אקדמי אחר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, אשר עבר קורס הסמכה בביקורת פנימית או ביקורת המדינה שהוכר על-ידי המועצה בתקנות;
(2)

בעל תואר אקדמי מוכר, מאת מוסד להשכלה גבוהה בחו”ל, שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, ועבר קורס הסמכה בביקורת פנימית ו/או ביקורת המדינה (ציבורית), שהוכר על-ידי המועצה כמפורט בתקנות;
בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה שעבר מבחני הסמכה בינלאומיים וקיבל תעודת הסמכה בינלאומית שאושרה ע”י לשכת המבקרים הפנימיים העולמית.
(4)
תקופת ההתמחות וההסמכה לאמן לעניין סעיף קטן (ג)(6) יקבעו בתקנות.
(ה)
המועצה תחליט ברוב של 75% מכלל חבריה ומטעמים שירשמו, אם להעניק רישיון מבקר פנימי גם לאדם, שאינו עומד בדרישות סעיף קטן (ג)(4), (5), (6) או (7), ובלבד שהינו בעל 10 שנות ניסיון בעבודה בביקורת פנימית או ביקורת המדינה.
(ו)
כל החלטה של המועצה תהיה מנומקת.
(ז)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה;
(ח)

סירבה המועצה לתת רישיון, זכאי מבקש הרשיון לערער על החלטתה; ערר, לפי סעיף זה, יהיה לפני בית המשפט המחוזי ויוגש תוך 30 יום, מיום קבלת ההחלטה.
(ט)

השר רשאי לקבוע בתקנות הטלת אגרה בגין רישוי מבקר פנימי ואת שיעורה.
(י)
בסעיף 4 לחוק העיי –
3.
תיקון סעיף 4
בסעיף קטן (א), במקום פסקה (5) יבוא:
(1)

אם הגוף הציבורי הוא גוף מבוקר על ידי מבקר המדינה כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי”ח-1958 [נוסח משולב] (להלן – גוף מבוקר).”;
“(5)
במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
(2)
המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים של לשכת המבקרים הפנימיים ישראל”
“(ב)
בסעיף 5 לחוק העיקרי –
4.
תיקון סעיף 5
בסעיף קטן (א) לחוק העיקרי, במקום “הממונה על המבקר הפנימי במשרד ממשלתי יהיה השר הממונה על המשרד או מנהל כללי ” ובמקומם יבוא הממונים על המבקר הפנימי במשרד ממשלתי יהיו השר הממונה על המשרד והמנהל הכללי.”;
(1)

במקום סעיף קטן (ד) יבוא:
(2)
הממונים על המבקרים הפנימיים בגופים ציבוריים אחרים יהיו יו”ר הדירקטוריון והמנכ”ל של הגוף הציבורי או יו”ר הגוף הממלא תפקיד מקביל לשל דירקטוריון או מועצה ציבורית והמנהלים הכללים של גופים אלו.”;
“(ד)

במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
(3)
כפיפותו של מבקר פנימי לממונה עליו היא ארגונית או מינהלית בלבד.”
“(ה)
במקום סעיף 6 (ב) לחוק העיקרי יבוא:
5.
תיקון סעיף 6
בנוסף על האמור בסעיף קטן (א) יגיש המבקר הפנימי כל דין וחשבון שלו גם לגוף או לאדם שבפניו אחראי הממונה ובגוף ציבורי אחר גם ליו”ר הדירקטוריון אם הוא לא הממונה עליו, וליו”ר ועדת ביקורת במידה והיא קיימת באותו גוף ציבורי.
“(ב)

במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:
6.
החלפת סעיף 7
תוכנית העבודה של המבקר הפנימי תיקבע בתאום עם הממונה עליו כאמור בסעיף 5.
(א)
7.
“אישור תכנית העבודה

השר הממונה על משרד ממשלתי, יו”ר דירקטוריון או יו”ר של גוף הממלא תפקיד מקביל לשל דירקטוריון וכן הממונה, רשאים להטיל על המבקר הפנימי משימות של ביקורת פנימית נוספות על הקבועות בתוכנית עבודה כאמור בסעיף קטן (א).
(ב)
הממונים יעמידו לרשות המבקר הפנימי את המשאבים הנדרשים לביצוע מטלות הביקורת בהתבסס על תוכניות המותאמות או אלו שנוספו לו לפי סעיף 7(ב).”
(ג)
במקום סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:
7.
החלפת סעיף 10
דו”ח או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי או הודעה שהתקבלה אגב מילוי תפקידיו לא יוצגו, לא יובאו ולא ישמשו כראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי. מבקר פנימי לא יוזמן להעיד בפני בית משפט בכל הליך משפטי הנוגע למקום עבודתו, אלא אם ימצא לנכון בית המשפט בנסיבות מיוחדות אותן ינמק בהחלטתו.”
10.
“קבלת הביקורת כראיה

בסעיף 12 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:
8.
תיקון סעיף 12
המבקר הפנימי יכול לערער על החלטת הפסקת כהונתו במשרדי ממשלה בפני ועדה ציבורית בה יהיו חברים נציב שרות המדינה, נציג המשרד הנוגע לעניין ונציג לשכת המבקרים הפנימיים, בבנק ישראל בפני ועדה ציבורית  בה יהיו חברים נגיד בנק ישראל, נציג לשכת המבקרים הפנימיים ונציג משרד מבקר המדינה, ובגוף ציבורי אחר ועדה ציבורית שתכלול נציג הגוף הציבורי נציג הגוף המפקח על הגוף הציבורי ונציג לשכת המבקרים הפנימיים.”
“(ג)
בסעיף 13 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:
9.
תיקון סעיף 13
לא יועסקו מבקרים פנימיים בעבודות ביקורת, אלא מי שיש לו רשיון לפי סעיף 3 לחוק; עם זאת רשאי המבקר הפנימי להעסיק עובדים מומחים למקצועות מוגדרים לצורך מטלות בתחום התמחותם.”
“(ה)

בסעיף 15 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:
10.
תיקון

סעיף 15
השר יקבע בתקנות את גובה הקנס.”

“(4)

בסעיף 24 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:
11.
תיקון סעיף 24
אין בהוראות תיקון חוק זה, בעניין רישוי מבקר פנימי, כדי לפגוע בכהונתו של מי שמילא בפועל את התפקיד של המבקר הפנימי או עסק בביקורת פנימית בגוף ציבורי ערב פרסומו של תיקון חוק זה, אף אם אין לו רישיון לעסוק בביקורת פנימית.
(1)
“(ד)

מועצת המבקרים הפנימיים תהיה רשאית להעניק רישיון לכהן כמבקר פנימי, בהתאם לכללים  שתקבע לעצמה, גם למי שלא ממלא אחר התנאים הנדרשים על מנת לקבל רשיון כזה כולם או אחד מהם , למי שכיהן כמבקר פנימי או עסק בביקורת פנימית לפני כניסתו של תיקון זה לתוקף.”