דבר יו”ר המועצה המקצועית

חוק הביקורת הפנימית, התשנ”ב – 1992 קובע בסעיף 4 (ב), כי “המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על-פי תקנים מקצועיים מקובלים”. הוראה כנ”ל נכללת גם בסעיף 147 לחוק החברות, התשנ”ט1999- ובחוקים אחרים. המועצה המקצועית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל שקדה על הכנתם ועל עידכונם של תקנים מקצועיים לביקורת הפנימית – מלאכה, שהחלה להתבצע שנים רבות קודם לכניסתו לתוקף של חוק הביקורת הפנימית – והיא הוסיפה עליהם את הגדרת הביקורת הפנימית ואת הקוד האתי של הביקורת הפנימית. זאת, בהתאמה לקבוע בעניינים אלה במסמכי היסוד של הלשכה העולמית של המבקרים הפנימיים – היא הI.I.A.-.

במהלך השנים הוציאה המועצה מתחת-ידה גם 18 הנחיות מקצועיות בביקורת פנימית – הנחיות, שבאו להרחיב את הנאמר בחלק מהתקנים המקצועיים. בקביעת הנחיות מקצועיות, פועלת המועצה המקצועית תוך יישום עקרונות הביקורת הפנימית למציאות בישראל, ותוך התחשבות בתנאים המקומיים. העיסוק בביקורת פנימית נעשה בתחומי פעילות שונים, במגוון ובסוגי ארגונים שונים, ולכן יש להנחיות אופי כוללני. הנחיות אלו תסייענה בהבנת הכללים והנהלים שלפיהם פועל מבקר פנימי או העוסק במקצוע הביקורת הפנימית.

כל אלה כונסו בקובץ התקנים המקצועיים וההנחיות המקצועיות שפורסם על-ידי לשכת המבקרים הפנימיים. מאז שיצא-לאור לראשונה, בניסן תשמ”ד – אפריל 1984 – מתעשר קובץ זה, במהלך השנים, בהנחיות מקצועיות ובמסמכים נוספים, לתועלת ציבור המבקרים הפנימיים בישראל. זאת, תודות לעבודתם השקדנית של חברים במועצה המקצועית והעומד בראשה. המועצה המקצועית תקדם בברכה כל יוזמה לפיתוח הנחיות מקצועיות נוספות, ותתרום לתנופה עניינית בתחום זה.