במקום סעיפים 2 ו-3 לחוק העיקרי יבוא:

בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי. 500007
(א)
2.
“חובת קיום ביקורת פנימית
שר הממונה על משרד ממשרדי הממשלה, רשאי לקבוע כי מי שרשאי למנות את המבקר הפנימי באותו משרד, רשאי, בתאום עם המבקר הפנימי במשרד הממשלתי, למנות מבקר פנימי לגוף או ליחידה באותו משרד שאינם כפופים למנהל הכללי של המשרד.
(ב)
הביקורת הקשורה באחריות החשב של משרד ממשלתי כלפי החשב הכללי והנוגעת לביצוע תקציב המדינה, תיערך על ידי המבקר הפנימי של אגף החשב הכללי במשרד האוצר. כל ביקורת אחרת הקשורה במישרין לפעולות הכספיות שעליהן אחראי המנהל הכללי של המשרד הממשלתי, תיערך על ידי המבקר הפנימי של המשרד הממשלתי.
(ג)
המבקר הפנימי ישובץ במידרג הארגוני הבכיר ביותר בגוף הציבורי. שכרו ותנאי עבודתו יוקבלו לשכר ותנאי העבודה של בעלי המשרות הבכירות הכפופים למנכ”ל הגוף הציבורי.  מעמדם, שכרם ותנאי עבודתם של מבקרים פנימיים כפיפי המבקר הפנימי הראשי בארגון יוקבלו לאלו של בעלי תפקידים אחרים בגוף הציבורי
(ד)
לא ימונה ולא יכהן בתפקיד מבקר פנימי ראשי בארגון אלא מי שיש לו רישיון לפי סעיף זה והוא יחיד, תושב ישראל ולא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
(א)
3.
התאמה
מוקמת בזה מועצת המבקרים הפנימיים (להלן – המועצה), וחבריה הם:
(ב)
מנכ”ל משרד המשפטים;
(1)
מנכ”ל משרד הפנים או נציג מטעמו;
(2)
נגיד בנק ישראל או נציג מטעמו;
(3)
נציב שירות המדינה או נציג מטעמו;
(4)
יושב ראש הרשות לניירות ערך או נציג מטעמו;
(5)
יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה או נציג מטעמו;
(6)
שבעה חברי לשכת המבקרים הפנימיים, שמינה השר, בהתאם להמלצת לשכת המבקרים הפנימיים, ובהם נשיא לשכת המבקרים הפנימיים והוא היו”ר; תקופת הכהונה של חבר מועצה המתמנה, עפ”י פסקה זו, תהיה של 3 שנים למעט נשיא לשכת המבקרים הפנימיים, שימשיך לכהן כל עוד הוא מכהן כנשיא כאמור; חבר מועצה אשר תמה תקופת כהונתו, ניתן למנותו מחדש.